Officers

2017-2018 Board Members 理事会成员 (4/27/18 更新):

Yican Cao, Zhenwei Chu, Yuantai Du, Jiening Lai, Li Li, Qingju Ma, Amy Shen, Shishan Wang, Jennifer Zhang, Mei Zhou, John Zhuang

12/1/2017 The board elected following officers 理事会选举并任命以下职位:

President 会长John Zhuang

Secretary 秘书长: Jiening Lai

Treasurer 司库: Amy Shen

Subcommittees 小组委员会:

Cultural Committee 文化: Jiening Lai
Member Services 会员: Mei Zhou
Governance 行政管理: Yuantai Du, Jennifer Zhang
Education 教育: Yican Cao
Reach 内外联及筹款: Jiening Lai, Zhenwei Chu
Community Services 社区服务: Shishang Wang
Finance 财政: Amy Shen

**********************************

2017-2018 Board Members 理事会成员: (2/8/2018 更新)

Yican Cao, Zhenwei Chu, Yuantai Du, Jiening Lai, David Mao, Amy Shen, Miaoruo (Lily) Simmons, Shishan Wang, Joanna Yeh, Jennifer Zhang, Mei Zhou, John Zhuang

12/1/2017 The board elected following officers 理事会选举并任命以下职位:

President 会长John Zhuang

Secretary 秘书长: Jiening Lai

Treasurer 司库: Amy Shen

Subcommittees 小组委员会:

Cultural Committee 文化: Miaoruo (Lily) Simmons
Member Services 会员: Mei Zhou
Governance 行政管理: Yuantai Du, Jennifer Zhang
Education 教育: Yican Cao
Reach 内外联及筹款: Jiening Lai, Zhenwei Chu
Community Services 社区服务: Joanne Yeh, Shishang Wang
Finance 财政: Amy Shen

**********************************

2016-2017 Board Members 理事会成员:

Yican Cao,  Viola Chan, Zhenwei Chu, Yuantai Du, Richard Soo Hoo, Shuyee Huang, Chinglien Kirk, Jiening Lai, Ying Schmitt, Helen Yang, Joanna Yeh, Jennifer Zhang, Mei Zhou, John Zhuang, 

President 会长: Zhenwei Chu

Secretary 秘书长: John Zhuang

Treasurer 司库: Miaoruo (Lily) Simmons

Subcommittees 小组委员会:

Cultural Committee 文化: Miaoruo (Lily) Simmons, Jiening Lai
Member Services 会员: John Zhuang
Governance 行政管理: Yuantai Du
Education 教育: Yican Cao
Reach 内外联及筹款: Yanmei Zhou
Community Services 社区服务: Helen Yang
Finance 财政: Miaoruo (Lily) Simmons